Ocru marinu
di Salvatore Ladu

T’allughes, ti moris
de notte.
Che a donnia notte
istinchidda lughente,
a sa zente de mare li naras,
b’est terra.
B’est preda, b’est muru
non timas s’iscuru.
Si leghes attentu ti naro, ue ses, chie so.
E si s’unda, saliu t’at troppu su chizu,
pro nudda fastizu, oriolu.
Una culla caente
ti mustro sigura.
Omine ‘e mare.
Omine ‘e mundu.