O ninfas d'Elicona
di Padre Luca Cubeddu

O ninfas d'Elicona,
tesside una corona
coronende sa fronte carboniana.
Minerva bellicosa,
dami rosas de olia
de cust'eroe pro chingher sa fronte.
Tue, Venus hermosa,
s'edera frisca imbia
et in su laru de s'Idaliu monte
no est sa Grecia ebbia:
vantet Sardigna mia
su sou Anacreonte
cun chiterra latina et italiana.
Mira ma cun cal’arte
hat pesadu su bolu
su sardu cignu de boghe sonora,
famosu ind'ogni parte
da un’ad s’ateru polu,
da ue intrat su sole a ue essit fora;
in su cantare est solu,
pius de rossignolu
tenet boghe canora
ch'a l'intender sas musas si cagliant.
De su sardu poeta
sa chiterra sonante
s'est chi cantat sas bellicosas palmas,
cun s'anima inchieta
cun coro palpitante
si trasportat ad mesu de sas armas:
flotta naufragante
bidet in su levante,
Nelson chi la disarmat
cun forza irresistibile anglicana.
Mira sa Franza altera
ch'in mare a vela ispalta
faghet contra a s'Egittu ite armamentu!
Che abile lezera
si ettat subra Malta,
l'ispozat che de jerru arvure su entu.
Nelson, non factas falta,
in Abuchir assalta,
imbia in su momentu
bombas de fogu chi ipsos no ispettant.
Mira su Nilu riu
d'Egittu impauridu
chi tumidu de s'unda alzat sa fronte,
perdidu dogni briu
subta terra est fuidu
a s'intanare in s'incognitu fonte:
su mare tintu hat bidu
de samben coloridu
ruende in s'Acheronte,
gasi intera sa flotta gallicana.
Si sa frisca rivera
descriet de unu riu
cun sas arvures piantadas inie,
intendes de manera
su dulche mormoriu
chi.parent sas undas narrer a tie:
«Inoghe est primavera,
temperada est s'aera,
Zeffiru rie rie
ti cumbidat benignu a sa funtana».
Si parat uguale
a su pius peregrinu
ch'hapat cantadu in su clima ausoniu,
no est dogni mortale
chi s’abberit caminu
a penetrare in su monte Heliconiu.
Produit su destinu
de sa Sardigna in sinu
s'eruditu Carboniu,
emulu de sa vena catulliana.
O teneru Catullu,
suspende su piantu
su russogliu a Lesbia pianghende;
ammabile Tìbullu
isculta custu cantu:
su seculu de s'oro istat torrende.
Ninfas, coglide intantu
fiores de amarantu,
mirade chi est cantende
atera bolta Sibilla cumana.
S’est ch’in sacru argumentu
cun estru soberanu
et cun tinnula boghe beni' a esponne'
su matessi concentu
paret de su Giordanu
David tocchende s'arpa in s'alta Sionne.
S'inamorat Milanu:
cun s'angelica manu
de Carboni in cumponne’
est una caridade subraumana.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!