O caru fizu caru
de Peppe Montesu
Chi da edu minore
As inoche sa terra abbaticadu
Tue chircas su faru
chin su sou lugore
pro biere su benente illuminadu
sa chi chircas fortuna
mancu a lughe Luna
a nois Sardos mai s’at basadu
sa ch’it chircanne a tie
no it fortuna tue cree a mie

Chie cussu t’at nadu
Podes istare certu
Persona est alligra e befulana
A tie at bufonadu
Ca ses de cor’apertu
E d’animu dispostu puru nana
Sa fortuna invocada
Mai inoghe es colada
In atterue trattesa che l’ana
Non benit ainoghe
E de issa neunu intesu at boghe

Duncas su tou isettu
Est un’isettu vanu
ca mai a inoghe at’ arrivare
de issa su profettu
no lu tocas a manu
ca mai sa Sardigna at a basare
sa janna tua serra
ca issa in custa terra
mancu a isbagliu bi at’a passare
riposati serenu
chi issa basat su cherveddu anzenu