NURAGHE O MURAGHE?

In su limbazu de sa ìdda mia
chi, pro chie non l'ischit, est Piaghe,
e forsi est custa s'esatta fonia.

Ma si est gai, s'etimologia
naschet da-e runina o ruinaghe;
comente da-e furru'enit furraghe
e da' umbra s'umbraghe hat sa nadia.

Cumprendo ch'est a ponner una mina
a sa tesi de calchi iscenziadu
chi affirmat ch'est nur sa in raighina.

Su nomen de runaghe bi l'han dadu
cuddos chi l'hana connotu in ruina,
non sos antigos chi l'han fraigadu.

Larentu Ilieschi (Ploaghe)