Nugoro torra tue
de Peppe Montesu

Mannu, Nugoro, ti devo rispetu
ca m’as cullidu sintzera che mama
a tie istimo e ti tenzo in brama
totu t’auguro su ch’ as in isetu
ma su caminu, cust’ultimu tretu
t’at oscuradu unu pagu sa fama
sa chi tenias tue ‘e Sarda Atene
canno fis luminosa d’arte e bene.

Non vestis pius de anticos pannos
sos chi as postu est menzus lassare
imbreacones chircanne a bufare
sun como a ziru minores e mannos
lassenne arga e fachenne dannos
istan sos seros prima e ghirare
sa cultura pro cale is numenada
in birra e binu est fininne afogada.

No ammentat neunu sa Deledda
de Bustianu no ischin sas rimas
istana a prantu cun falsas lacrimas
sa fonte Ippocrene ch’est innedda
si est siccada sena Caparedda
semus in mesu a totus bassas chimas
no ischimus pius d’arte e de bellesa
solu in folklore faghenne pratichesa

De cultura sa buca s’an pienu
Sos ignorantes settidos in tronu
Aturas malas sun lassanne in donu
Chin fumu ‘e pazza e infustu fenu
su respiru nos sicana e s’ alenu
canno faeddan faghen solu sonu
mortu est de Nugoro onzi ammentu
lu naro inoghe chin dolu e lamentu.

Pius no as de cultura ispessore
solu in su palcu arzas a cantare
cuntenta ca ses prima in su bufare
allegria non cantas ne dolore
de te matessi no as pius amore
perdenne totu e lassannet’annare
torra Nugoro a su chi ses istada
de Sardigna sa bella acculturada.


Sant’Andria, 2015