Nottesta ses torrada
di Vincenzo Pisanu

Unu sonu 'e sonettu
intrat de sa ventana
de una boxi lontana,
unu muttetu.
Parit una ninnìa
unu cantu 'e barzolu
nottesta no seu solu
stimada mia.

Nottesta ses torrada
cantas po mei in sa friscura
fastiggiamì a fura
sciollimì sa tristura
cun fueddus chi scis
de mi pispisai.

Unu sonu 'e sonettu
beniu di attesu attesu
bisu campidanesu
strumau in coru.
Nottesta no doloru
m'est attesu ogna pena
ses frori de verbena
abertu a mei.

S'imboddiant is respirus
su cantu s'arziat in sa notti 'e lugori
trochillaus impari
deu t'intendu profunda
ti movis che s'unda
che s'unda 'e su mari.

Nottesta ses torrada
sirena aintru de unu bisu brundu
ti circamu in sa nui
faimì bagamundu
tragaminci a fundu
a fundu cun tui…