Notte Santa
de Tonino Fancello

In custa notte crara de iddighia
milli campanas sonan un’incantu
est nadu su messia chene mantu
intro un’istalla tott’affrittoria.

Un’istrissiada in chelu a luche ia
un’isteddu chircande a Deus santu
luchet a custa terra no isco cantu
cantan sas feras nottas d’armonia.

Donzi profanu zelet sa disputta
cada barbone appat un’apozu
oje cada malaidu torret sanu.
.
Donzi mente s’aperzat testerrutta
intro sa pache acattet un’allozu
e s’ichidet… ridende… su mundanu.

Auguri per Natale 2018