Nott’isteddada de abrile
de Sebastiano Mario Fiori

Caru poeta,
has lassadu custu mundu,
non bi ses prusu,
ma ieo in su sonniu,
zovaneddu,
subra su palcu
cantende t’appo idu.
Nott’isteddada de abrile,
finzas su‘entu
ses cherfidu firmare
pro ti dare rispett’e reverenzia,
ca in cussa gara,
Marieddu,
fid’un’incant’a t’iscurtare.
Amore, sufferenzia,
sas penas de sa vida,
dilicada poesia,
cantas ottavas
chi bundaian sempes de bellesa,
sa piatza pren’e zente,
fis cuntentu.

Limba,
identidade,
poesia,
sas raighinas,
donzi tesoro,
s’isula, sos emigrados
los tinias tott’in coro.
Caru poeta,
has lassadu custu mundu,
non bi ses prusu,
eppuru t’agatto galu
in un’ammentu durche,
de custa terra
fiz’istimadu.


Menzione d’onore al Premio di Poesia Santu Portolu-Marieddu Masala di Silanus 2016