Non ti transese in cantina
di Gian Giuseppe Contini


SUN PIUS DE DUOS O TRES ANNOS
CHI VIADOS E TRANS LEANA SA FUA.
IN S’ISTRADA NON ISTANA A SA CUA
CHILCHENDE MINORES E MANNOS.

IN CUSTA CANTINA IN SOS ANNOS
NIUNU CAPO IDU OMINE TRANSIADU,
MA IN SU GUVERNU DE CUST’ISTADU
FAGHENE ISSOS TANTOS DANNOS.

A CHIE GIOGADA CULOSA MALADIA
A MIE SI DEVEDE DA TESU ACCOSTARE,
GAI SU RIMEDIU POTO ISSOS CROBARE
IN CUSTA DISIZOSA CANTINA MIA.

BATTIDEMINDE MANNU CALINCUNU
GAI LU POTO CUN CORAGGIU SANARE,
SA TREMESANA SOE PRONTU A LI DARE
PO LI SALVARE DA FISICU SU CULU.

OPPURU SU CANTARE PO LU PESARE,
CA MANNU CHEREDE SU PILONE.
TENZO IN CANTINA MIA DEO RESONE
SU FOETTE GIUTTO PO LU FRUSTARE.

A NADIGAS S’ISPIDU LI PUNGO IN PIUSU
E SU PUNTOLZU A SU CARU SOU AMIGU.
IN S’ALBADA LU SEZZO TOTTU ISPILIDU
E SU FUSU DE SU CARRU LI PONZO SUSU.

TRIPPIENDELU CUN SA CATTIGADORA,
COMENTE DEO FATTO MUSTU E B’INU
LU PRESSO A MANU IN SU TORINU
E ASPETTO MALANNU N’ESSEDE FORA.

LU CUMBIDO PRIMA DE SA ESSIDA
GAI CUMPRENDEDE SU MEU AMORE,
CUN S’AGHEDU DE MONTEMAGGIORE
A BROCCALES PIENOS TOTTA CHIDA.

PULIDU CUN AGHEDU A INTRO E FORA
SU GANZU LI CALO IN SA DISPEDIDA,
LI DISINFETTO CUN AGHEDU SA FERIDA.
NENDELI CULIGALDU…. NOTTE ONA.

FLUSSIO 10/DIC /2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!