Non so inoghe
de Peppe Montesu
da unu cantu de sos indianos de America “Navajos”

In custa losa non chirches a mie
non benzas ainoghe pianghenne
app’a esser su ventu muilenne
nies chi imbian biancu candore
isteddu in s’altu chelu lampadore
sole chi drempit sas ispigas brundas
pasidu mare de sas lenas undas
abba atonzina in assuttu terrinu
tepiu latte de maternu sinu,
su cantu so e su ciu e puzone
su chi t’ischidat cantenne in balcone
pro custu non piangas non so mortu
so in tottue a ti dare cunfortu