NO MI SO ISMENTIGADU

Pro chi no t'hapo iscrittu prontamente
Foricu no mi so ismentigadu
ca fitianu t'hapo in coro e mente,
Anzis como pius de in passadu
ti so vicinu e ti prego costane
ca ses che deo unu fizzu emigradu.
E da chi tenzo tempusu abundante
benzo a t'apagare su disizu
pro chi no sia, Petrarca e ne Dante.
E mancu a Gavinu hapo assimizu
mi onoro de l'essere paesanu
pro chi no conte mancu in su coizu.
Gavinu teniat sempre a sa manu
sa rima eloquente tantu amada
chi had'inalzadu s'onore Isolanu.
Issu l'hat che matrona presentada
in Roma, in Milanu e in Turinu
da tottu aplaudida e premiada.
E Siligo ite hat fattu pro Gavinu?
ch'in vida teniat unu talentu
fizzu de cussu nobile terrinu.
Caru Foricu, tenelu in ammentu
e che deo protesta cun vigore
pro chi Siligo intendat su lamentu.
E a Gavinu diat s'altu onore
de l'inalzare unu monumentu
ca fit de sos mazzores, su Mazzore.

Mimmia Soro (Olanda 1985)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!