No bastada solu su talentu
di Mimmia Soro

Faghere in rima unu cumponimentu
este comente giogare a pallone,
ca no bastada solu su talentu
pro diventare unu campione,
ca chie cheret bintrare in girone
devet faghere meda allenamentu,
chie no s'allenada no segnada rete
e mancu tessit rima su poete.

Cando s'ottava este improvvisada
cand'essit bamba,e cando salida,
ma cuss'ottava tua meditada
a la commponner b'istasa una chida,
e chentu ortas benit cambiada
e pius de chentu enit curreggida,
e poi chi has finidu de curregere
est'istonada finas'a, la leggere.

cantar'in palcu a boghe tirada
finas'a, l'iscultare proas gustu,
ma s'arte de sa rima improvvisada
este che ponner'in furru s'arrustu,
a bortas nd'essit sa petta brujiada,
abortas bene cotta a puntu giustu,
m'a chie tenet su donu e natura
no l'asciuconat una brujiadura.

(Olanda)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!