Naschidu ses Gesusu
de Anghelu de sa Niéra

Naschidu ses Gesusu in sa conchedda
Ue su oe e s’ainu b’istaiant
Chen’aére peruna campanedda
Sa paza solu si mandigaiant.

Tue fizu ‘e Deus e de Maria
Non pianghias mancu pro su fritu
Subra sa paza e subra sa iddia
Sos pastores sas peddes ana gitu.

Attidu gia bos an late e regotu
A tie, Vergine Santa, e a tie Zusepe
Non sunt bennidos a fagher rebotu
M’ adorare Gesusu in su presepe.

Sos angheleddos totu in su tuveddu
Faghiant cunpagnia a totos trese
Finas su oe umpare cun s’aineddu
Si sunt imbenujados in sos pese.

Luminosa in cara fit Maria
Zuseppe chircaiat de frimmare
Su entu fritu umpare cun sa iddia
Chi sos manteddos che cheriant betare.

Sos pastores beniant in cumpagnia
A giugher fogu e panneddos de lana
Su latte biancu e caldu pro Maria
Chi s’iscuredda gia nd’aiat gana.

Su fizigheddu naschidu famidu
At cherividu luego all’allatare
sa mamighedda tantu l’at frunidu
ch’ appen’ atatu s’est post’a giogare.

Tando santu Zuseppe pius tranquillu
sas campaneddas s’est postu a sonare.
Su pitzinneddu at balladu su dillu
Pro s’alleggresa sua a manifestare.

Cun sos bratzos biancos che.i su nie
Forte si lu teniat Maria bella
Sos pastoreddos ch’istaiani inie
Cuntemplaiant Gesusu che un’ istella

Santu Zuseppe sempre preoccupadu
At frimmadu totu sas campaneddas
Su pitzinneddu sa mama ada abbratzadu
sos anghelos soneint sas launeddas

Pro lu fagher drommire s’iscureddu,
Sa Vergine cuntenta de su fizu
Gia l’at ninnadu nendeli faeddu:
-Drommi prenda ‘e oro biancu lizu.-

Drommi e reposa fizigheddu meu
In bratz’ a mie già ses meda seguru
Tue ses destinu chi m’at dadu Deu
Zusep’a su entu at pesadu su muru.

Drommi e reposa de su Chelu fizu
In custu mundu pienu de malannos
Pro como niunu non ti dat fastizu
Suni lontanos totu sos affannos.-

Sos pastores tando ant saludadu
Sa Vergine Maria e santu Zusepe
Su pitzinneddu non s’est ischidadu
Sa mama l’at corcadu in su presepe.

Nois bos veneramus totos trese
Zusepe e Maria , lizos de su chelu
E adoramaus te cun sos tres rese
Gesusu bellu e caru in biancu velu.