Naschid'est....
de Salvatore Deligia

Naschid'est....
de Deligia Salvatore

Naschid'est in Betlemme
su bambinu Zesusu
duamiz'annos e piusu
in d'una notte e firtu
senze zappare abitu
cun frittu treme treme.

In d'un istadda aprigu
a zappadu po fortuna
sutta istedos e luna
cun bentu e astraore
su nostru Redentore
senze nessun'amigu.

Unu boe e un'aineddu
sene unu pannu e linu
pro su Santu Bambinu
mancu ciccia e saizone
po dare lenitzione
a su nudu piseddu.

Zuseppe cun Maria
surpresos in caminu
ant tentu su bambinu
in d'un istadda boida
chenze cabu ne coida
lontanos de sa badia.

De cussa istadda nia
un'istranu lugore
avvisat su pastore
a batire prim'azudu
dae coro unu saludu
a su Pargulu Messia.

Un'anghelu a cumandu
de su babbu Soberanu
at dadu bona manu
a Zuseppe e Maria
cun ispantu e maghia
at bettadu su bandu.

Accudint in carovana
dae vicinu e lontanu
po istringher sa manu
a sa mam'e su Segnore
e donare su calore
a sa creaturedda umana.

A sos Rees de sa terra
lis apparit un'stella
po annunziare sa novella
ch'isettaiant dae tantu
cun camellu e cun mantu
traessant de perra a perra.

Est jubilu in su mundu
po custu bellu eventu
cumminzat s'avventu
po su populu cristianu
sa salvesa post'in manu
a su peccador'imundu.

Sas campanas a festa
allirgant su core
mai torret su dolore
de lu ponner in rughe
ma regnet custa lughe
in sa zente onesta.

Ilartzi su 21 de Nadale 2018