Naro a bois, novellos cantadores
de Barore Testoni


Fina dae su 1913 tzeltos giovanos promittini de andare a sas garas de poesia. Testoni lis faghet cust’avvertimentu

1.
Naro a bois, novellos cantadores
chi de andare a garas promittides:
si bonos sezis improvisadores,
chi vena poetica tenides,
ue passades lassedas fiores;
in cuddos logos ch’invitu retzides
divertedas onestos, dilicados
dae tottu po essere ammirados.
2.
Bos ammiran si sezis riverentes,
bos solin trattare riverentzia;
non usedas sas rimas indetzentes
ca bos degradat cantende indetzenzias;
non siedas de fama prettendentes,
bene cantade e usade prudentzia:
sentz’esser vanitosos in pretesa
sa fama benit cun sa fortzilesa.
3.
Si bos avvertit calchi connoschente
chi cantende un’errore commitides
dovere bostru est de li ponner mente
ch’in su simile errore non ruides,
ca fin’a chi est dottu sapiente
bisonzat su consizu, si creides:
po cuss’avverto, non bos trascuredas,
bonu dae sos bonos achistedas.
4.
Avverto puru, bi at consizadores
chi solin a sa torta consizare,
ca sun de sa vertude odiadores
su giustu pensan de discaminare
massim’a bois, teneros fiores,
si podene bos cheren trassicare:
de custos però non bo nde fidedas,
cun sas bonas vertudes pratichedas.