Nara ti amo
de Peppe Montesu
 

Naralu abellu chin suave tonu
ca totu s’infinidu si colorat
a rajos d’oro su sole l’indorat
in dies de mudura chene sonu
disizos e carignos dami in donu
ca custu coro pius s’innamorat
abellu abellu mi nara ti amo
ca in laras a basos lu ricamo

Naralu abellu c’ascurtet su coro
afizubonu mirennemi in ojos
calmami sos deliros e tripojos
in sa carre lu pinta a filos d’oro
a s’anima lu nara ti l’imploro
in sa mente non b’apata aforojos
abellu abellu mi nara ti amo
ca in laras a basos lu ricamo

Che zefiru intro epilos mi lu nara
che rosa frisca comente ses tue
mustra su sole isposta sa nue
naralu abbellu in punta e lara
t’amo murmuta ti amo mi nara
veni vicinu non bes atterue
abellu abellu mi nara ti amo
ca in laras a basos lu ricamo

Maju 2015