‘Nantis …
de Rosanna Podda

‘Nantis … chi s’isula atzuvit
s’urtimu tzàpulu di arena,
chi abangit is granitus arridaus
a bogai sidi a su sciutori
de su soli chi mùssiat sa terra.
Custa terra ingiriada de mari
fascada i amasedada de bentus
chi scutullant fòllas e sentidus,
allisendi arrocas, atressendi
intr’ ‘e padentis i amentus.
Spibillendi bisus … abetus
sperefundaus in gorropus
de promissas scarescias.
S’isula … nuscosa de murta
tzinnìbiri e murdegu
gròga ’e oru de tirìa e caragantzu
arrùbia ‘e bababòis de seda.
Ancà su mari est una làcana
chi nd torrat speras obrèscias
di abisongius antigus.
Passau di acunnotu
alliòngiu chen’ ‘e acàbu,
cun s’’enna scarangiada a s’aillargu
chi tràgat avatu s’amistadi
e fait apubai unu tempus
abisau … chi sfàit ‘su presenti
e sbòidat cussu benidori,
ca ‘su chi biveus oi
currit cun sa scientzia
ma, parit firmu . . .mudu
fìnas a su fueddu antigu
sperditziau . . .scarèsciu,
chi segat s’acabu di ònnia versu
s’inghitzu di ònnia cantu.
Assustraus de spantu
si stèsiant is stèddus a millanta …
‘nàntis … chi s’isula scorriada,
de feridas e tèntas abruxiadas …


2° Premio "Montanaru" - Desulo 2006