Nadale de isperantzia
di Antonio Piras


A Zusepe Concas, Maria e Luisi Ladu cun tantos augurios.


Sas companas sonande in allegria
renden onores a s’Immaculada,
preannuntzian sa festa comintzada
isetande s’arrivu ‘e su Messia.

Tempus de assutore e carestia!
Ma cuddu Re chi faghet s’arrivada
nos indiritzat, aberit s’istrada
cun sa fiama ‘e s’ispera semper bia.

E gai sighinde, caminu caminu,
Zusepe e Maria cun Luisi
bivat dognunu a piaghere sou

teninde a costazos su Bambinu,
a sa facia ‘e su tempus…e sa crisi!
Bonu Nadale e Bon’Annu Nou!

In Iscanu, Nadale 2011