Nadale
de Augusto Piras

S’isterren in s’aera sos isteddos
pro una mama chi ninnat su fizu;
friscu fiore biancu che lizu
imboligadu in pannos e munteddos.
De paghe nos aundat sos sentidos
de umiltade, amore e bonaura
cumintzende in su mundu s’avventura
pro salbare sos frades affrigidos.
Un’innotzente e santu pitzinneddu,
fizu de Deus e Nostrassignora
immaculada mama beneita;
in custa note santa astrada e frita
in-d-una gruta, umile dimora,
est bennidu a su mundu Boboreddu.