Nadale
di Gigi Piu

Cantade alleluia corale
Cun sa ’ostra suave melodia
Ca de paghe, amor-e allegria
Est da chel-arrivadu su signale;

Su vintichimb-’e su mes-’e Nadale
Est bennid-a sa terra su Messia
Isperanza nostra, lugh-e ghia
Salvesa de d-ogn-essere mortale;

Benin a l’adorare sos tres Rese
Gaspari, Baldassarr-e Melchioro
Cun s’omaggiu, li dan unu saludu;

Umilemente si ’ettan a pese
E li donan incensu, mirra e oro
A s’infante Divinu isculz-e nudu.

Nadale 2002