Nùschi di tarra méa
di Giovanni Piredda

Gaddhùra, prenda ràra e disiciàta
cialdinu di biddhès’ammaliadóri
dùgna cuciu di nùscu di fióri
dilizii chi di gràzii s’è duttàta,
e scaldi cùn vidétti dùgna córi
da càndu la nattùra t’à criàta.
Dunósa s’è a mustràtti indiffarènti,
a dùgna criatùra ch’è vivènti.

Un màstru t’à sculpìt’a bon manéra,
chi ricca s’è tamènt’e di culóri,
dùgna còsa è fàtta cùn amóri
di lu mundu s’è l’ùnica bandéra;
di mari polt’in pèttu lu saóri
briddhèndi da matìna finz’ a séra.
S’è bèddha si vi pònin’attinziòni
specciali in tutt’è càttru li stasgiòni.

S’è di linga romànza e almuniósa,
da sécculi prisènti e radiciàta
da tànti cùn dulcèsa faiddhàta
dùgn’alta, ni po’ èsse invidiósa,
no impòlta di cal’è chè la calàta
dugnùnu cùn piacéri si la spósa.
Cilchèndi di cussì no isminticàlla,
càntu résci cùn grazia vò faiddhàlla.

Da l’àltu di li mònti a lu piànu
lu lingagghju è tràttat’ a bòn misùra
dugnùnu, lu faéddha cùn dulciùra
pàl càntu d’àlti linghi no proffànu;
trattèndi lu rispètt’a l’ittaliànu
faci manna la lìnga di Gaddhùra.
E vularia no ismìnticalla mài
cùn tùttu rispèttu e cunfolmitài.

Profumi della mia terra

Gallura perla rara agognata
giardino di bellezze incantatore
ogni angolo di profumo di fiori
delizi della grazia di cui sei dotata
riscaldi col vederti ogni cuore
da quando la natura ti ha creato.
Amabile, ti mostri indifferente
ad ogni creatura che è vivente.

Un Maestro, ti ha scolpito con grazia
arricchita da tanti colori
ogni cosa sembra fatta con amore
nel mondo sei l’unica bandiera;
del mare, ti trascini i sapori
XXX brillando dal mattino sino a sera.
Sei bella se si fa attenzione
speciale in tutte e quattro le stagioni.

Sei di lingua romanza e armoniosa
da secoli presente radicata
da tanti con dolcezza è parlata
ogni altra, né può essere invidiosa
non importa se diversa è la calata
ciascuno con piacere se la sposa.
facendo in modo non dimenticarla
finche riesce con grazia vuol parlarla

Dall’alto dei monti alle pianure
la lingua è usata a buona misura
ciascuno,la parla con dolcezza
per quanto di altre lingue non profano
usando ogni rispetto all’italiano
fa onore alla lingua di Gallura.
Non vorrebbe scordarla mai
con dovuto rispetto e coerenza.

23° Premio Lungòni 2.12.2017 targa Andrea Quilichini