Murra
di Mario Nurchis

Su ‘inu est già prontu
e battor balentes
si ponen in contu
gioghende e brighende

de chimbe e de ses
de sette e settanta
umpar a su tres...
e nove e novanta!

S’abberit sa manu
tentende s’intzertu
e nara marranu
si ses (e) pius lestru!

Su poddighe istesu
su numeru ponet
e bintrat in mesu
e giogu cumponet

Balanza cumpanzu
e frimma sa ‘oghe
ti toccat unu ‘anzu
si perdes inoghe!

E benit sa murra
cun puntu agattadu;
s’aera istuturrat
su punzu frimmadu

E milla sa gloria
de custa suerada
e d’est sa memoria
chi nd’enit bantada

E acco’ sa vittoria
chi sempre chircada
nde faghet s’istoria
de bella serada

E binchet su mastru
chi lestru pensende,
comente abilastru
dae altu bolende,

truncad ‘at de tottu
su sanu vigore
de Giagu e de Brotu,
chi puru an valore

E Bore e Gavinu
chi an binchidu como
buffadu su ‘inu
si ch’andan a domo

E puru si est giogu
de ite si siat,
umpar’a su fogu
b’aiat...poesia!