Mostre
de Juanne Villa

Pusti sett'annos torras furiosa
Cleopatra, o ses atera vrigura ?
Rajos, tronos isparghes orrorosa
Annuntzianne torra disaùra
Bombes abba arrajolat e nervosa
Che canno cheglias ater'irventura
Notte notte ses o mostre ghettanne
E pares sies solu comintzanne

Prus cola' s'ora e de prus t'inchietas
Approntanne sa bomba 'e Lampione
Ammuntonanne lutramene e pretas
Punnas de lassare distrutzione
Pro cussu l'avidas s'abba chi ghettas
E la ghettas chene vilu 'e rejone
Chene perunu regressu, a machine
Abba, mì a cant'abba chene vine

S'abba pesosa punghe' su terrinu
Lu punghet e lu 'eri' chene pietu
Lu secat e l'aberi' de continu
Prenannelu de morte ca derettu
Cheres mostre piatzare su casinu
Abutinanne in biddha donzi trettu
Cussos rajos ch'imbias lucorosos
S'acumpanzan a tronos orrorosos

Galu ne ghettas e ghettas e ghettas
E chene bi tzessare unu mamentu
Sa morte la cumannas e l'apprettas
A chircare chin cussu malintentu
S'innotzente chi viu lu decretas
A morte, ca sa morte has in appentu
T'intenno a orrios chircanne cosa
E prus t'intenno e prus pares porosa

Sa sicunna de bomba la cumpones
In su canale de Ispagnoria
Tue distruer los cheres sos riones
De custa Vitzi amabile iddha mia
Su terratzu lu collis a muntones
Tott'es' prontu a sa morte das su via
Las irganzas sas bombas, su vracassu
T'intennes solu tue achenn'iscassu

Unu l’uchies corcatu in su lettu
S’atera l’ingullis e nche la tratzas
Mossenneli sa carre in donzi trettu
E pusti chi las morta nche la catzas
S’ateru suterras chene pietu
Li ghettas terra, unnos e ti tzatzas
Sa Bitti bella las tottu distrutta
E jeo prango chin s’anima iscutta

Ite sese chie sese o vrigura
Orrianne che bestia infernale
T’ha' timitu vinas sa nott’iscura
Fi' muta, cuata a tie mortale
Tant’est gai cuss’istropiatura
Vitzi l’has isconza pro carch’annale
Ma non ti credas ca semus atzutos
Sas raichinas dan sos primos fruttos

Dannosa tue ti nche ses annata
Lassannenos mortos e disacatu
Ma Vitzi ch’est 'orte s’es' pesata
Paranne vronte ai custu maltrattu
Sa manu de Sardigna est abbovata
In ajutoriu a custu coro irfattu
Coro chi battit a nova ripresa
Est coro chi vinchet a donz’offesa

Vorza amore meu viddha natia
Coraggiu affronta cumpone intritzi
Sas raichinas tuas 'ortes Vitzi
Han a frorire a novu ca ses via