Mortu est Mimmiu 'e sas terras
di Bachisio Raimondo Basolu

Mortu est Mimmiu 'e sas Terras,
mortu est Bolottu, mortu est Pirigogu,
ispassu e disaogu
carrasegare intro 'idda.

Tiu tiu nd'hat suttu sa mamidda,
fizu 'e tottos tres,
ladinu dae conca fin'a pês
in limba e in farrancas.

Si li faeddat tenedi forte in ancas
no siat chi t'imponza;
sa salia ti faghet a birgonza
e ti 'entulat su suiu.

Sos faeddos li 'essin culu-culu
comente hat imparadu.

Mimmiu, chi li fit in bighinadu,
l'hat fattu bona iscola;
dae cuddu ch'inghiriat in sa mola
leadu hat sa siensia;
Bolottu l'hat dadu s'esperiensia,
Pirigogu sa manera.

Che neula 'e maju passizera
s'annuat cada die.
Sempremmai la manizat che a tie
sa limba che treutu!

Paret su babbu 'e su terrimutu
tronande in Corte Bella.

Zessu! S'iscapat s'abba 'e sa billella
nos faghet a batussiu.
In fortighes hai postu su negussiu
e las tenet in cassetta.

Si si ponet in bucca sa trumbetta
ti sonat cada ballu,
como chi s'orgoena hat fattu gallu
non cascaviat mai.

Manu Franziscantoni 'e Illorai
hat tantos pensamentos:
comente cheren lu jiuchen sos bentos
lezzeri che veletta.

Como in su patiu cun sa corronetta
est a dare e a leare:

non b'hat ranos de rena gai in mare
cantu narat e affroddiat,
articulos de lezze illoroddiat
cando a destra e cando a manca,
sos codices pilisat cun s'istanca,
iscriet cun su chicazzu,
in fattos de consulta est unu razzu,
in cedulas fundadu.

Como 'su fizzu s'hat assoziadu
ca non podiat bastare,
in taulinu si sezzin umpare
discutende 'ogni puntu.

Cando bi 'enit su giuighe azzuntu
est una vera corte,
non podimis tenner menzus sorte
de haer cust'amparu.

Daghi partorit su talentu raru
tottu serran sa 'ucca,
e isse iscutinat sa zucca
'entulat sa corra
e dae laras li falat in petorra
faeddos e abbau.

Cando s'accordat cun su rau-rau
atturdit su zimitoriu:
si sa 'idda li pagat su mortoriu
za si l'hat meritadu.

Cudd'annu che l'haimis imbarcadu
pro conoscher su mundu
e nd'est torradu connoschende a fundu
sos remos de sa carracca,
e ancora nde mantenet sa casacca
e-i sa berrettina,
e continu la giughet sa 'errina
'e bi torrare andare.

Ma si torramos a che l'imbarcare
compidat sas salinas
e 'ischit cantu pesan sas goffinas
isbarrazende sale.

Fora sas brullas! A carch'ispidale
che lu cherimus giuttu,
e daghi hat haer su macchine iscuttu
torret cun alegria,
ca est troppu seccante maladia
zugher sa conca a perras.

Mortu est Mimmiu 'e sas Terras.