Morrer dia
de Juanne Villa

Dormita a costatzu meu appo a tie
Chi mi mustras una cara serena
Itte bellu s’arveschere 'e sa die
Dinco su sole iscampiat appena
T’ischitas a sorriderese a mie
Addurcannemi tottu sa carena
S’essere' che custu su paradisu
Morrer dia pro s’eternu sorrisu