Moda pro Santu Antoni de Padova
de Serafine Putzolu

Cantada in Ardaule (Amentos de Festa)

Sos Portoghesos sian fattu onore
Pedru primu cun Pedru segundu
Vascu e Gama e Fernandu Magellanu
Tra iscopertas e fattos de gherra
Perô su menzus onore a su mundu
Antoni Portoghesu e Padovanu
Lassada in battros partes de sa terra
Prus forte a Rese a tantos Generales

In Lisbona à tentu sos natales
S’annu noranta chimbe milli e chentu
E Buglioni e Tevera affettu mannu
Tenen pro custu fizzu predilettu
S’istrada e Franciscanos in cunsizzu
Li dan che babbu onu e mamma ona
Sos natales tentu ada in Lisbona
S’annu noranta chimbe milli e chentu
In Lisbona sos natale à tentu
Su noranta chimbe milli e chentu s’annu
E Buglioni e Tevera affettu mannu
Tenen pro custu fizzu predilettu
E Buglioni e Tevera mannu affettu
Tenen pro custu predilettu fizzu
S’istrada e Franciscanos in cunsizzu
Che babbu onu e mamma li dana
A mannu sa dottrina Cristiana
Insegna foras e intro e sa corte

Sos Portoghesos sian fattu onore
Pedru primu cun Pedru segundu
Vascu e Gama e Fernandu Magellanu
Tra iscopertas e fattos de gherra
Perô su menzus onore a su mundu
Antoni Portoghesu e Padovanu
Lassada in battros partes de sa terra
De Rese e tantos Generales prus forte

Pro su babbu a tortu imputadu e morte
In Campusantu faedda su mortu
E pro su Tribunale à fatt’ispantu
Ca trionfa su bene dae su male
Finzas tantos testardos chi non crene
L’ana in cellas oscuras invocadu
Pro su babbu a tortu de morte imputadu
In Campusantu faedda su mortu
Pro su babbu de morte imputadu a tortu
Faedda su mortu in Campusantu
E pro su Tribunale à fatt’ispantu
Ca trionfa su bene dae su male
E fatt’ispantu à pro su Tribunale
Ca de su male trionfa su bene
Finzas tantos testardos chi non crene
L’ana invocadu in cellas oscuras
C’à tanta zente perdida procuras
Cunfortu in mesu e penas e piantos

Sos Portoghesos sian fattu onore
Predu primu cun Pedru segundu
Vascu e Gama e Fernandu Magellanu
Tra iscopertas e fattos de gherra
Perô su menzus onore a su mundu
Antoni Portoghesu Padovanu
Lassada in battros partes de sa terra
Prus forte e rese e Generales tantos

Mortu in Padova és su Ré e sos Santos
Cun Sacramentos de veru cunfortu
S’annu trintunu su milli e dughentos
Pigada eternu a S’Altare Celeste
Mortu in Padova su Ré e sos Santos este
Cun Sacramentos de veru cunfortu
Su Ré e sos Santos in Padova es mortu
Cun cunfortu e cun veros Sacramentos
S’annu trintunu su milli e dughentos
Pigada eternu a sa Celeste Altare
Antoni custa dimora de aggiudare
Potas pro sos presentes e de fora
Antoni aggiudare custa dimora
Potas pro sos de fora e sos presentes
De tottu sos anzenos continentes
Torre sanu in fortuna ogn’emigradu
Azzua Oberaia e comittadu
E sos chi custa festa an bene fattu
Sa gioventude su caminu adattu
Tenzana cun neccesarios e salude
Su caminu adattu sa gioventude
Tenzana cun salude e neccesarios
Sos anzianos tottus centenarios
Imbezzene senza penas ne affannos
Ca tue Antoni li dasa assistenzia
Cancellas annadas malas e piantos
E custa zente in paghe totugantos
Ti fettan custa festa medas annos
E bona notte e bona Permanenzia

Ardaule 13/Lampadas 2003