Moda pro Santa Cristina
de Pietro Caddeo (Pitzullafae)

 


Isterrida

Non paret beru canta sufferentzia
T’est toccada in sa vida terrena
Ferida e ligada cun cadena
In sa vida terrena t’est toccada
Cun cadena ferida e ligada
Toccada t’est in sa terrena vida
Ligada cun cadena e ferida
Sene dolu sustentu ne clementzia
Pro Te solu trumentu e violentzia
Sene clementzia dolu ne sustentu
Pro Te violentzia solu e trumentu
Sene clementzia sustentu ne dolu
Trumentu e violentzia pro Te solu
M’as superadu penas e rigore
Cun sa divin’ ispera in su Segnore.

 

Primu fiore

Cando ancora pisedda minore
Timorada de fide Cristiana
Negas de adorare sa pagana
As connoschidu pena e dolore
Ma est istada inutile e vana
Donzi minetta de s’ inquisidore
Magistradu romanu babbu tou
Unu paganu Deus t’at mustradu
Babbu tou romanu magistradu
T’at mustradu unu Deus paganu
Magistradu babbu tou romanu
Sa religione Ti at nadu est custa
Nega sa passione a s’ Incravadu
Sa religione intrega Ti at nadu
A s’Incravadu nega sa passione
Intrega Ti at nadu sa religione


Sa passione a s’Incravadu nega
Sa religione Ti at nadu intrega
Non rispondes risoluta e fiera

 

Segunda retroga

Non paret beru canta sufferentzia
………………………………….
In su Segnore cun sa divin’ispera.

 

Segundu fiore

Tando T’at postu in reclusione
In-d-unu aposentu indoradu
Bestida de ricchesas e broccadu
Pro Ti fagher cambiare bisione
Tottu de sa ventana ch’as frundidu
Nudda t’as lassadu e costoidu
T’ant fattu sas torturas de sa roda
Brutturas in carena e disacattu
Cun cadena sas torturas T’ant fattu
Disacattu in carena e brutturas
T’ant fattu cun cadena sas torturas
Brutturas e disacattu in carena
Sas torturas t’ant fattu cun cadena
Trattada peus de un’animale
Pro s’amore in Deus cundennada
Peus de malfattore T’ant trattada
Cundennada pro s’amore in Deus
De malfattore T’ant trattada peus
In Deus cundennada pro s’amore
T’ant trattada peus de malfattore
Ma l’as suportadu che eroina.

 

Urtima retroga

Non paret beru canta sufferentzia
………………………………….
In su Segnore cun s’ispera Divina

 

Urtimu fiore

Babbu tou Urbanu si ch’est mortu
Non bi l’at fatta pro su disisperu
No at cumpresu s’arcanu misteru
Ne de sa vida at cumpresu s’importu
L’at rimpiatzadu unu certu Dione
Ma isse puru no est un’anzone
A fogu lentu in-d-una labia
Pro Ti cunvertire imbentu e jogu
Pro non Ti ’occhire a lentu fogu
Jogu e imbentu pro Ti cunvertire
A fogu lentu pro non Ti ’occhire
Pro Ti cunvertire jogu e imbentu
A fogu pro non Ti ’occhire lentu
E si no est bastadu tottu custu
Piberas e serpentes T’ant ’ettadu
Pagu decoro e poberas mentes
Piberas sene coro e serpentes
Poberas mentes e pagu decoro
Serpentes e piberas sene coro
Pagu decoro e mentes poberas
Serpentes sene coro e piberas
Ma intamas de mossos velenosos
Ti ant dadu carignos amorosos

 

Dispedida

Custa sufferentzia e tribulia
T’at fattu balanzare s’Empireu
Podes mirare su Divinu Deu
E sa Madonna Vergine Maria
Como Cristina dae sa Biadia
Ampara totta sa Paullesa zente
In bidd’insoro o foras residente
Dona a Issos paghe e armonia
Faghe su mediu Martire Cristina
De sos Paullesos Santa e reina.


Paulle, su 10 de Maju 2020