Moda de Santu Pedru
di Gavinu Còntene

Santu Pedru in su primu apostuladu
Prinzipe ’e religione elettu istesit,
sas iras cesareas affrontesit
chi fin tantu vampiras e feas;
affrontesit sas iras cesareas
chi vampiras e feas fin tantu;
morid in Roma ed est su primu Santu,
ad onores solennes meritadu.

Iss’est su ch’ad isoltu e at ligadu
devende andare a su poltu prefissu;
su ch’at ligadu e ad isoltu est issu
devende andare a su prefissu poltu;
iss’est su ch’at ligadu e ad isoltu
in s’Olimpu divinu de Gesenne.

Santu Pedru in su primu apostuladu
Prinzipe ’e religione elettu istesit,
sas iras cesareas affrontesit
chi fin tantu vampiras e feas;
affrontesit sas iras cesareas
chi vampiras e feas fin tantu;
morid in Roma ed est su primu Santu
e meritadu ad onores solennes.

Grascias cunzedat bundantes, perennes,
massimu nde provvedat sos festantes;
grascias perennes cunzedat bundantes
massimu sos festantes nde provvedat;
grascias perennes, bundantes cunzedat
a tottu sos chi pregan, e favores.

Santu Pedru in su primu apostuladu
Prinzipe ’e religione elettu istesit,
sas iras cesareas affrontesit
chi fin tantu vampiras e feas;
affrontesit sas iras cesareas
chi vampiras e feas fin tantu;
morid in Roma ed est su primu Santu
meritadu solennes s’ad onores.

Custa festa l’an fatta sos pastores,
apan adatta ricumpensa giusta;
sos pastores l’an fatta festa custa,
ricumpensa apan giusta e adatta;
custa festa sos pastores l’an fatta,
apan adatta e giusta ricumpensa;
Santu Pedru lis siat de defensa
in robbas, in pasturas e persones,
dendelis fruttos, benedissiones.

E cantas fozas b’ad in Padru Mannu
gai anzones lis nascan occannu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!