Moda a Santu Salvadore
de Bernardino Deroma (
Bennardu) 

O Santu Salvadore poderosu
Padronu de s’intera umanidade
Cunfortu de affrittos e orfanos.

Tue as iscaturidu sas funtanas
E at bessidu abba in tottue
Iscaturidu as sas funtanas Tue
E in tottue abba at bessidu
Tue as sas funtanas iscaturidu
Peri sas roccas e siccados sittos.

O Santu Salvadore poderosu
Padronu de s’intera umanidade
Cunfortu de orfanos e affrittos.

A Mosè consignesit sos iscrittos
E ordinesit un’arca po Noè
Consignesit sos iscrittos a Mosè
E a Noè un’arca ordinesit
A Mosè sos iscrittos consignesit
Po avviare ’e su caminu tortu.

O Santu Salvadore poderosu
Padronu de s’intera umanidade
De affrittos e orfanos cunfortu.

De sa losa ogadu nd’at su mortu
E consoladu at sa zente affannosa
Ogadu nd’at su mortu de sa losa
E sa zente affannosa at consoladu
De sa losa su mortu nd’at ogadu
Cun sa sua infinita podestade.

O Santu Salvadore poderosu
Cunfortu de affrittos e orfanos
Padronu de s’intera umanidade.

Cura de ogni grave infermidade
Babbu suave amore ’e dultzura
De ogni grave infermidade cura
Babbu ’e dultzura e amore suave
Cura de ogni infermidade grave
De ogni male sa meighina vera.

O Santu Salvadore poderosu
Cunfortu de affrittos e orfanos
Padronu de s’umanidade intera.

Contra a Pilatu non trates chimera
Cumpates sa cundenna chi T’at fattu
E non trates chimera contra a Pilatu
Sa cundenna chi T’at fattu cumbates
Contra a Pilatu chimera non trates
Concedi a issu puru su perdonu.

O Santu Salvadore poderosu
Cunfortu de affrittos e orfanos
De s’intera umanidade padronu.

Giuda ch’istesit rutu in su cullonu
Chi T’at zutu s’ingannu sena duda
Ch’istesit rutu in su cullonu Giuda
E sena duda s’ingannu T’at zutu
Giuda chi in su cullonu istesit rutu
Dandedi cussu basidu dannosu.

Padronu de s’intera umanidade
Cunfortu de affrittos e orfanos
O Santu Salvadore poderosu.

Anna Caifas Erode gelosu
Cun frode T’ana fattu beffe manna
Erode gelosu Caifas e Anna
E beffe manna T’an fattu cun frode
Anna Caifas e gelosu Erode
T’an postu insigna de Imperadore.

Padronu de s’intera umanidade
Cunfortu de affrittos e orfanos
Poderosu o Santu Salvadore.

Longinu cumandadu cun rigore
Lantzadu T’at su fiancu divinu
Cumandadu cun rigore Longinu
Su fiancu divinu T’at lantzadu
Longinu cun rigore cumandadu
T’at lantzadu chi sambene as piantu.

Padronu de s’intera umanidade
Cunfortu de affrittos e orfanos
Salvatore poderosu o Santu.

Cuncedi su perdonu a cussos tottu
Chi su ch’an fattu no ant connottu.

Boroneddu