Moda a Santu Larentu
de
Mario Masala

Si sinnat in sa fronte e in su pettu
Larentu a Deus invochende a su solu
E cun sas manos giuntas s’imbenùiada
Poi si paret corchende in su letu
In mesu a unu e a s’ateru lentolu
Cun sa cadrìga chi su fogu ingrùiada
Fumu e ozu e sambene chi bruiada
Est de s’anima sua su profumu
Isclamat: “custa peta est mesu crua,
lassade chi s’arrustat pius bene!”
Fumu e ozu chi bruiat e sambène
Est de s’anima sua su profumu
De ozu e sàmben chi bruiat su fumu
Est su profumu de s’anima sua
Isclàmat “custa peta est mesu crua
E lassade chi pìus bene arrùstada!”

Pro nudda non l’atristat e assustada
In sas braias ardentes cantu b’ìstada
Pro nudda non l’assustat nè atristada
Cantu b’istat in sas braias ardentes
“E s’azis apetitu e bonas dentes”
Lis narat “mandigade!” a sos paganos;
“leade orteddu e sa furcheta in manos
com'est ora chi bos cumbìde a peta!”
peta chi at sabore ‘e santa fide,
de martiriu tremendu e nieddu.
“leade in manos furcheta e borteddu
Como est ora chi bos cumbìde a peta,
leade in manos borteddu e furcheta
como est s’ora ch’a peta bos cumbìde!”
peta chi at sabore ‘e santa fide
de martiriu nieddu e tremendu;
de colore terribile e orrendu
ca li torturan su corpus umanu
suta s’Imperiu de Valerianu
de trintaduos annos a s’edade.

Si sinnat in sa fronte e in su pètu
Larentu a Deus invochende a su solu
E cun sas manos giuntas s’imbenùiada
Poi si paret corchende in su lètu
In mesu a unu e a s’ateru lentolu
Cun sa cadrìga chi su fogu ingrùiada
Fumu e ozu e sambene chi bruiada
Est de s’anima sua su profumu
Isclamat: “custa peta est mesu crua,
lassade chi s’arrustat pius bene!”
Fumu e ozu chi bruiat e sambène
Est de s’anima sua su profumu
De ozu e sàmben chi bruiat su fumu
Est su profumu de s’anima sua
Isclàmat “custa peta est mesu crua
E lassade chi pìus arrùstat bene!”

Pro nudda non l’atristat nè l'assustada
In sas braias ardentes cantu b’ìstada
Pro nudda non l’assustat nè atristada
Cantu b’istat in sas braias ardentes
“E s’azis apetitu e bonas dentes”
narat a sos paganos “mandigade!”;
in Roma antiga pagana tzitàde
su deghe ‘e custu mese cotu l’ana
su chimbantotto ‘e su seculu trese
tentu at sorte crudele e inimiga
in Roma tzitàde pagana e antiga
su deghe ‘e custu mese cotu l’ana
in Roma antiga tzitade pagana
l’ana cotu su deghe ‘e custu mese
su chimbantotto in su seculu trese
at sorte tentu nemiga e crudele
Diàcunu fidadu e fidele
de Paba Sistu pontefice romanu
bindig’annos umpare in Vaticanu
totu in d’una sa morte los separada.

Si sinnat in sa fronte e in su petu
Larentu a Deus invochende a su solu
E cun sas manos giuntas s’imbenùiada
Poi si paret corchende in su letu
In mesu a unu e a s’ateru lentolu
Cun sa cadrìga chi su fogu ingrùiada
Fumu e ozu e sambene chi bruiada
Est de s’anima sua su profumu
Isclamat: “custa peta est mesu crua,
lassade chi s’arrustat pius bene!”
Funu e ozu chi bruiat e sambène
Est de s’anima sua su profumu
De ozu e sàmben chi bruiat su fumu
Est su profumu de s’anima sua
Isclàmat “custa petta est mesu crua
E lassade chi pìus bene arrùstada!”

Pro nudda non l’atristat nè l'assustada
In sas braias ardentes cantu b’ìstada
Pro nudda non l’assustat nè l'atristada
Canti b’istat in sas braias ardentes
“E s’azis apetitu e bonas dentes”
a sos paganos “mandigade!” narada;
Deu unu post’in chelu li preparada
A custu eroe martire in sa vida
C’at in testa sa prama beneìda
In s’altu ‘e s’Empireu incoronadu.
O Santu, in bidda mia veneradu
Chi t’ana mortu e as patidu tantu
In sos males nos sias de cunfortu
E in sos passos de tutela e ghia
O Santu veneradu in bidda mia
Chi t’ana mortu e as patidu tantu
In bidda mia, veneradu Santu
Chi as patidu tantu e t’ana mortu
In sos males nos sias de cunfortu
E in sos passos de ghìa e tutela.

Passa in sa janna de ogni carrela
E sa benedizione tua lassa
Esàudi sa mia orazione
Chi da su palcu a Tie fato como;
Passa in dogni carrela e in dogni domo
E sa benedizione tua lassa
In dogni domo e ogni carrela passa
Lassa sa tua benedizione,
Esàudi sa mia oraziòne
Chi como da su palcu fato a Tie.

Cola in campagna fora fora inie
In pianura, in costa e in montagna
Benes cantos nde criat sa natura
A manos largas semina e imbòla
Fora fora in campagna inie cola
In pianura in costa e in montagna
Cola fora fora inie in campagna
In montagna, in costa e in pianura
Benes cantos nde crìat sa natura
A manos largas nd’imbòla e semìna
Dogni calamidàde l’istermìna
De fogu, de sicàgna e de tempesta
Ateru bene mannu tou presta
A sos chi fatu t’ant sa festa ocannu
Presta su bene tou pius mannu
A sos chi ocannu sa festa fatu t’ana
Larentu, de miraculos funtana
Ube apo tentu sos natales mios
Faghe currer bundanzias a rios
Tot’allegros e sanos los mantène
Chi ti potan festare a chentu istìos
E m’iscusàde e bistadebos bene!

Silanus, 9 de austu 1991