Moda a Romana
de Franco Piga

Isterrida.

Romana, cantos fizos as mandadu
a chilcare fortuna in terra anzena;
sun tropu a los contare e, ite pena,
nara si b’at iscopu pro torrare;
ite pena sun tropu a los contare,
si pro torrare nara, b’at iscopu;
a los contare, ite pena, sun tropu,
si b’at iscopu pro torrare, nara.
Serena cunsideras e cumpara:
su restare in antigas camineras,
cumparas e serena cunsideras
su restare in camineras antigas,
sighinde mudos, nobiles istigas
ma chi su pane, pro totu non dana.

Primu fiore.

As in Mudeju, bella una funtana,
est fentomada a isteju che prella;
una funtana as in Mudeju bella,
che prella est fentomada a isteju;
e bella una funtana as in Mudeju,
a isteju che prella est fentomada.
Da-e zente, connota e visitada,
e umprida o bufada in sa sorgente,
connota e visitada da-e zente
e in sa sorgente umprida o bufada;
cantos fizos pro te si l’an bantada
chentza l’aer presente o in annotu.

Segunda retroga.

Romana, cantos fizos as mandadu
a chilcare fortuna in terra anzena;
sun tropu a los contare e, ite pena,
nara si b’at iscopu pro torrare;
ite pena sun tropu a los contare,
si pro torrare nara, b’at iscopu;
a los contare, ite pena, sun tropu,
si b’at iscopu pro torrare, nara.
Serena cunsideras e cumpara:
su restare in antigas camineras,
cumparas e serena cunsideras
su restare in camineras antigas,
sighinde mudos, nobiles istigas
ma chi non dana su pane pro totu.

Segundu fiore.

Partinde cun sa mente in abolotu
e sighinde su fadu as bidu zente,
partinde cun abolotu in sa mente
as bidu zente, su fadu sighinde,
cun sa mente in abolotu partinde
as bidu zente sighinde su fadu,
in oriolu medas nd’an lassadu,
ma ognunu est andadu e li fit dolu
e medas nd’an lassadu in oriolu,
lis fit dolu ma est andadu ognunu
e torradu nd’est solu calicunu
ca meda sun restados in cuddane.

Ultima retroga.

Romana, cantos fizos as mandadu
a chilcare fortuna in terra anzena;
sun tropu a los contare e, ite pena,
nara si b’at iscopu pro torrare;
ite pena sun tropu a los contare,
si pro torrare nara, b’at iscopu;
a los contare, ite pena, sun tropu,
si b’at iscopu pro torrare, nara.
Serena cunsideras e cumpara:
su restare in antigas camineras,
cumparas e serena cunsideras
su restare in camineras antigas,
sighinde mudos, nobiles istigas;
ma chi pro totu non dana su pane.

Ultimu fiore.

Ma est beru chi tantos sun addane
e ognunu est fieru e, ti dan bantos,
ma est beru chi sun addane tantos
ti dan bantos e, ognunu est fieru,
ma chi sun addane tantos est beru
est fieru e bantos ognunu ti dana.
Una lamenta permiti Romana:
pagu atenta ses pro issos, ammiti;
Romana, una lamenta permiti
pro issos, ammiti ses pagu atenta,
ponedila sa mezus bestimenta:
e a manu una litèra iscriebila
sa mezus bestimenta ponedila
e una litèra iscriebila a manu,
giamas sos de acultzu e de lontanu,
faghes festa e totu los reclamas
sos de acultzu e de lontanu giamas
totu los reclamas e faghes festa
cumbida sos de manca e sos de destra
ammenta chi sun fizos e los amas.