Miriagare pitzinnu
di Gigi Angeli


"No b’esses chi b’est Maria Frassada!"…
gasi mi coglionant pro appuntare
in su lettu lampadu, a imbarare
chi s'ora calda siet cabulada.

Chiettu b’isto e mudu a iscultare
su sussegu de cust'ora pasada,
a s'umbra de sa portitta falada
cun bentana irghinzida, pro parare

s'imburada chi nde enit da’ carrera.
Anniccadu … abbaido unu randzolu
chi pone chelu in sa cartuccera

appiccada a su zou in cudd’agnolu;
finzas chi falo cottu et in manera
chi de su sonnu nd’happo su consolu;

ma in su ‘e miriagare …
drommida si che fit puru un’ispera!

2° premio (Sez. rima) a Ittireddu 2011