Mirende cussa nue
de Mimmia Soro

(A Piera Manca)

Cuntemplende sa foto unu momentu,
Mi parede d’intendere unu tronu
E s’impetuosu frusciu de su entu
Chi prommitidi tempus pagu onu!

S’in vida torrerede Larentu
Diada narrrere fieru in dulze tonu.
(Deus a Piera dadu hada su donu
E deo li hapo dadu su talentu).

Cun orgogliu e maestria caturas
Su simile sou a sa natura
De sa manu Divina ricumpensa.

A sa nostalgica pana, dulzura,
E a su coro e s’anima procuras
Felicidade pura e gioa immensa.

Cun affettu.