Mirende chelu e terra
de Stefano Arru

Est note trevuca d’istiu!
Ogios a chelu mi sero
intro lìberu abertu
de misterios bendante
subr’e nois isterridos
che tenda ‘e banduleris
cun su tempus mudende…

A cara piena sa luna
acò s’acherat muitza
che mama ‘e sos isteddos
chi parent amas falende
da’ meriagu a riu ‘e vida
sidiu meda pro sensare
sa sabiesa de s’ischire.

A chentales de incantu
pesendesi da’ fundales
die noa naschidorza
paret chi porret saludu
d’afetu e de istima,
de cussu chelu serrende
lìberu aizu lègidu.

Che criadura m’intendo
a sa tita alliada
pro ismurzu siguru;
non che sa pobera zente
prena d’apret’e uriolu
chi a bustar’e a chena
boddit revugiu areste,
aunzu a pane tostu.

Coro che terra sen’abba
isetat chi falet muddina
a infunder laras sicas
e sole ispaniet lughe
a solovrare pidinu
pro chi lompant mezorias

in sas oras benidoras…!

Mentzione - Cuncursu de poesia sarda “Antoni Piludu” Iscanu XIX editzione – Annu 2012