Mi suvenit
di Giovanni Chessa

Rimas

Mi suvenit sa die cando chito
intendo toccheddende a sa janna,
a babu les toccada sorte manna
e mama rnandat zente a umbe abito.

Isse at in finitia seberadu
de nos lassare chena patimentu,
in pè, non cossumidu de turmentu
o de praes su corpus supesadu.

Lu miro i s’aposentu.. agalenadu,
friscu, ma suoradu de lentore,
de chiddighia astrada, ite pore.
Nemmancu unu saludu nos sat dadu.

Ghindo su copertogliu umbe est rut’issu,
po li mudare donzi pinzu a nou,
palpo su contumazzu pranu sou..
su coro no tocheddat est afissu.

E lasso chi sa conca mea pesset,
acomiet dolore in custa pedde,
bajulet e ingullat, non faedde,
de su chi custa vida in filu tesset.

2008

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!