Mi frimmo
de Maria Luisa Pisanu

Non mi frimmana: s'abba in su caminu,
ne su nie, astragadu, in sa falada,
ne su 'entu chi mi truncat sa cara.

Non mi frimmat s'istampa in su bottinu,
su chelu chi minettat temporada,
su triballu chi fatto chena paga.

Non mi frimmada ne s'annada mala
e nemancu su famene nieddu.

Mi frimmo e nde perdo su cherbeddu,
cando ido unu frade ch'es cainu.

(Cuartu premiu ex aequo Othieri 2012)