Mereu Peppinu - Vate Divinu
de Vanna Flore

Consùlto oje
su poeta Peppinu,
de su populu intèru
su vate divinu.

Dae pitzinna
su versu hapo istìmau,
de lu rimare
issu m’ha cussizau.

Lu cantavada mannoi
pro tènnere corazzu,
tramudàndhe a s’iscùru
sos pècos de su tazzu.

L’intonavada babbu
unu sero de martzu,
chenànde a una rebòta
cannonau e casu marzu.

Vinzas mannai
ripetìada carchi istrofa,
dàndhe a mandhicare
lande a s’iscrofa.

Tòttus
mannos e monores,
venerau hana Peppinu
cun devoscione.

Nisciùnu
l’ha mai irmenticàdu,
a sa Sardigna
onore ha portàdu.

Mereu
idi carabineri,
su vujle suo
idi su tinteri.

A rejone
fachiat sa rivolusciòne,
nisciùnu l’ha mai postu
in prejone.

Tonara
est abèru donòsa,
su vate
l’ha consacrà vamosa.

Tonara
sa vidha geniòsa,
su poeta
l’ha fatta diciòsa.

Su tonaresu
idi bellu e coltu,
pro mene
no est mai mortu.

Vinzas mamma mia
si mutìada “Mereu”,
pro nois Peppineddu
idi unu veru recreu.