MENZUS SA INZA

A cuile est Bore recuende,
cun sas bertulas boidas a coddu,
tottu su trett’ est andadu contende,
cun sa ua nd’hat balladu de soddu!

A mesania l’abojat compare,
siccu, e cun sa cara intristida,
e su piantu no ischit cuare;
s’arrimat Bore timende s’essida.

-No est bona, compà cust’arrivada,
cant’est mala sa nova ‘e bos dare!
Muzere ostra l’hat Deus giamada,
cun Isse est in Chelu a gosare-.

-Oh, compare, mi torrades su risu,
ite mal’assultu ch’hapo patidu,
atera ia siedas prezisu,

ca proite un’iscuta hapo timidu
chi madrigadu umpare a laghinza
mi che fit tottu intrad’ a sa inza-.

BINZATERI

Giovanna Maria Lai Dettori (Ozieri)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!