Mea massima culpa
di Mimmia Soro

Barore de MURENU su giudiziu
In littera m’haisa mandadu,
Deo ca no nd’hapo! til’ hapo negadu
Meravigliadu ca no l’hapo’e viziu.

Ma ca cunservo tutu in su calasciu
prezisu e ordinadu a postu sou,
inie hap’idu cuss’iscrittu tou
chi cuadu si fidi indun’incasciu.

Lu leo in manu,e guasi a s’acua,
leggid’hapo cun tanta meraviza
su GIUDIZIU chi dada mama a fiza
comente lámmentaiat mamma tua.

Dae mente a mie fit fuidu,
fatu chi no m’est mai capitadu,
cale diaulu mil’hat cossizadu
narrere chi no l’haio rezidu.

A tie lasso liberu pensare
cantu in cuss´ora hapo proadu,
ca no haio mai immaginadu
simile cosa de mi capitare.

Como tue chi sese umil´e bonu,
gentile,ospitale e sapiente,
podes cumprendere no giughia in mente
de t´offendere,dami su perdonu.

Hasa rejione sa culpa este mia,
e ispero no ti sentasa offesu,
ca no est bellu istare a murru tesu
che faghimus sa paghe e cosisia.
Ti saludo cun affettu e istima
a nos bidere sanos cantu prima.

Olanda

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!