Massaju
di Giovanni Fiori

a Antoni, frade meu

“A-ah cun Deu!”1... In su laorzu
t’intendia a boghe manna
cand’abberiat sa gianna
in chelu s’arbeschidorzu:
e boltende in biradorzu
su noeddu pili-ruju
incascaiat in tuju
a s’apprettu ‘e su puntorzu…

… E movet su giû a tinu.
S’inchìbberat su giuale
tzirriende. Sa ‘entale
s’imberghet in s’annijìnu.
Isteddadu e Arantzinu 2
a cunsonu e passu lenu
tiran a sulcu pienu
cun s’ischina a un’unchinu.

Impeltantu sa diada
s’est ispalta in sas aeras.
E tue ninnas isperas
cun sa cara indeorada.
A su càntigu ‘e s’arvada
ghias funes e timona...
“Ah su ‘o’-o-o-o in ora ‘ona” 3
repiccas a sa ‘oltada...

Attuladu has trigu e orzu
fintz’a sero a sole frittu.
Como su giû beneittu
pasat in s’appazadorzu...
E truvende su tentorzu 4
torras a domo a disora...
Che tando t’intendo ancora
“a-ah cun Deu!”, in su laorzu.

______________________________

1) “A-ah cun Deu!”...; “ah su ‘o’...” (su boe) - la voce di incitamento del massaio verso i buoi arando.
2) I nomi della coppia dei buoi aggiogati (su giû).
3) Vds. nota n° 1
4) Tentorzu - puledro