Maria Cocoroddi (1979)
di Larentu Pusceddu

Una die Maria Cocoroddi
est bennida dae su mare
e teniat gana de manicare
e teniat gana de manicare…

Bojat unu bellu pitzinnu
solu solu e l’at nadu:
“Tue benis cun mecus
a sa grutta mia
iscurosa in su monte
gai ti coco a cassola
gai ti coco a cassola…”

Su pitzinnu at rispostu:
“Babbu cun su fusile
at mortu milli porcrapos
e si tue toccas a mie
benit a ti catziare
cun sos canes macrados
cun sos canes macrados…”

Tanto maria Cocoroddi
l’at lassadu andare
“ciao pitzinnu bellu
cun atere m’apo a mascare,
tropu devo arriscare
si ses fizu de catziadore
si ses fizu de catziadore…”

A su fracassu su babbu
bessit fora de sa janna
e bidet custa pupa manna
e s’est derettu assustadu.
No ischit usare archibusu
ma su pitzinnu malinnu
a Maria l’at cullonada
a Maria l’at cullonada…

(Canton musicada, cantada dae Igor)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!