Manzanu de su duamiza
di Gianfranco Rosa

Custu manzanu, un atteru isettu
Paret chi tenza, appenas ischidu;
Su segundu millenniu s'est finidu
E su terzu bintradu nd'est derettu.

It'at suzzessu? Su monte fioridu
Ad esser... e su chelu prus nettu?
S'omine no ad aer prus difettu...
Su mundu tott'in paghe cunvertidu?

In fora, sas nues sun ammuntande
Sos saltos, cun sulidos de iddia,
E dogni zente sighit su calvariu!

Tottu sighit comente fuid andande.
Su duamiza ha boltadu, in bidda mia,
Solu sos foglios de su calendariu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!