Mamujada
di Giovanni Moro

O Mamujada, cantu mi ses cara
cando s’isparghen tottu sos fiores,
in beranu ti torran sos colores
e mostras tue una bellesa rara.

Como chi s’ierru ch’est coladu
s’isparghede in sa corte su gravellu
e datu chi su tempus est pius bellu
su campu de zizzios s’est mudadu.

De cristallu est s’abba ‘e su traghinu
chi valada in sas baddes friscorosas
e su mudrecu si vestid de rosas
faghende de su sartu unu zardinu.

Respira, o bidda mia, appena, appena
como chi sa tempesta ch’est colada
e torred s’allegria a Mamujada
chi eris fit pranghende a boghe lena.

Irmentiga tristuras e affannos
ca sun lughende in chelu sas istellas,
dromma sa zente senza sentinellas,
nessunu pessed pius a sos ingannos.

Torred sa paghe a sos logos nostros
e sa terra produat latte e mele
dae Loddhasi a Tarasonele
medas problemas siana risoltos.

Dae su Castru vintzas a Cumbentu
torred serenidade e allegria
e sas campanas de Santa Maria
sonene solu pro dare cuntentu.

Progad ch’in carma e senza temporale
como chi superadu amus s’iverru;
dae Berei vintzas a Tzannaerru
siad irmentigadu cada male.

Regne s’istima e sa simpatia
dae Loreta vintzas a Moddore
e siad cuntentesa e bonumore
dae Santa Rughe a Santa Nistasia.