Mammai soberana
di Guglielmo Piras

Mammai soberana
de gratzias e de perdonu
arriu de caridadi
chi tràggas axìus e penas
facci a su Mari mannu
eternu 'e sa biadesa,
carinnia custu prantu
immoi chi su dolori
che perda s'est agrumàu.
Immoi chi su cras
est unu tallu de cuaddus
umbrosus e nieddus
chi currint trobìus
che is pensamentus mius
in custu celu 'e nuis.
Immoi chi no arregordu
is pregadorias e is cantus
chi m'hiant affestàu su coru
notzenti de pipiu.
Immoi chi totu
mi strèccat e m’appatìgat
e arregòllu sceti
su nudda chi seu deu.
Immoi chi mi còstat su crèi'
e de prus su negài
immoi chi mi trumentàt
su biri chi no est vida
su chi trìsinu scoràu.
Incarreramì in andalas de luxi
donami cussa paxi
chi m’hiat intregàu babbai
in s'urtimu respiru.
Mammai soberara
imoi chi dogna di
su soli est prus attesu
e maffràccat su scorìu
accòsta lastimòsa
sa manu tua Mammai
che serènu de sa notti
in is ogus mius de tzègu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!