Mama e fiza
di Michele Podda

Issa est passentziosa
isetat a li narrer su 'e narrer
chene mi ponner presse.

In su tempus coladu
semper acante meu
e mai mi so sapidu
ch' it isetende a la dimandare.

A sas primas chi l'aia connota,
sa prima intesione in d-una gara
cando apo curtu a caddu
a sa festa de leva
sa festa manna de Santu Portolu.

Infatu àteras bortas
colada m'est a grabu
cun amigos de parte sua e mia;
fatu nde l'apo cara
ma mai grandu importu l'apo dadu.

Custos ùrtimos annos
carchi dispiaghere
m'at astrintu de prus a mama sua
bona pur'issa a dare consolu;
dae meda imus tratados
e tratamentu amus afortigadu.

Un'annu a oe est morta mama mia.

Cumente chi unu mermu
mi nd'esseren segadu.

Tando chircande imbaru
l'apo annotada e apo cumpresu ch'issa
fit isetende a mie e deo a issa.
Menzus ispera 'e lughe
non podia agatare
po li ponner in manos dolu e coro.

Bolu faghimus paris donzi die
no amus a iscropare
fintzas a fagher su bolu prus artu.

Non m'ispìtzigo prus
dae sarda poesia
fiza de mama limba.

(Segnalazione "SEDILODUAMIZAENOE" Sedilo 2009)