Mama e tottu
di Vittoria Calzaghe

Grandes virtudes tenes Mama Santa
Cha su podere Deus t'ha donadu
De assistere ogni isconsoladu
Et s'umanidade tottaganta.

Maria Assunta in chelu coronada
Mama diciosa de Nostru Signore
Distrue males, odios e rancore
A tottu prego dae una mirada.

Clemente perla, bella, delicada
In dogni santuariu ses presente
Ses cunfortu de ogni sofferente
Dai ogni cristianu venerada.

Cuss'immagine tua a tottu cara
Faghet dimora in dogni abitadu
In istatua chi siat o quadru
Brillas sempre de una bellasa rara.

Abbaida dai s'altu ogni tantu
A fizos tuos in tribulazione
Ue molzende senz'una regione
Isterre piedosa cussu mantu.

Faghe chi sesed'ogni contierra
Chi ogni coro nascat dai nou
Cha lu podes umpar'afizu tou
Pone fine a sa cruenta gherra.

Solu tue bi podes o potente
Frimmare custa furia cherrende
Disfaghere su mundu sun tentende
Adulchi ogni coro prepotente.

E in logos chi nudda no hana
Tue sa povertade allontana.