Maluneddu curustu
di Franceschino Satta

Maluneddu Curustu
sende ch’est riccu e sanu
e non li mancat nudda
est semper chin su murru.
Non ridet e non pippat,
non bibet, pessat solu
a contare dinare.
L’aggradit a macchighine
su lardu cottu a buddu.
Su fracu ’e sas bisteccas
li piccat a isturridos.
Ma s’irmulatta no!
Cussa li fachet bene:
li dat alentos, forza e milli brios.
Non cumbidat mancari
lu facan a zizios.
Cand’est de bonumore,
- cosa rara! -
accurziat su sisinu
a un’ispricheddu bezzu
e nat mirande s’umbra ’e sa muneda:
"Cuddu mi l’ispend’ oje, custu cras".
E camminat superbu, a passu lungu
-tantu chi paret sempre
medinde su terrinu-
pro cussumire in mancu sas iscarpas.
Sos pizzinnos chi l’ ischin
da’ innedda li jubilan:
"Maluneddu! Curustu! Caca suzzu!".
Issu rispondet prontu: "Caca merda!".
E si nd’affuttit de sa bida eterna
e de sos belos titulos chi dana
pro meritos distintos.
Erisero
mi nch’apposento lestru in dommo sua
e li naro chin boche pipiosa,
a posta a lu provare:
"Ischiu l’has? Su tale, amicu tuo,
paret ch’apat falliu. E nan chi peri
l’ hapan postu a s’ incantu
binzas e tancas, dommos e cunzaos
e tottu su chi tenet?!".
"Oh!", nat issu cuntentu e ride ride
"Cussu abberu no,no!non bi l’ischia!
Nara, contami tottu, amicu caru!".
E mutit sa muzere
alligru, a boche manna,
chi ch’arribat timende,
chin sa cara che tela
ca non b’est prus abesa
a l’ intender alligru, e li nat chin manera:
"Cumbida custu frade, Innorobona!
Bocali pane e casu,
satizedda, pressuttu
e tottu su chi b’hat,
ca est pessone bona
e ischit su chi narat".
Ma prima s’e micch’andare
mi nat gruspinde e a troddios che poleddu:
"Narali a cudd’amicu
che benzat cando cheret:
a didie e a denotte.
Ch’inoche b’hapo semper
carchi fune ’e avanzu,
e si li serbit peri mesu botte
de bella midichina ’e tilipirche
o de buccone ’e soriche.
E a cussa culibamba ’e sa muzere
li nas chi si che colet,
chissa mi fachet semper piachere.
Chi si fachet a bona
li do junchetta, ficu e gardu freu,
in "grande" cantidade,
sende chi non so prade.
Fermes de custa casta
fattos de cascasina ’e mariane,
chi fughin dae manos che ambidda
bi nd’hat in cada pratta,
in cada bichinau, in cada bidda:
una manu la juchen in buzzacca,
sempre a ficca fatta,
chin s’attera ti fachen: ciau! ciau!

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!