Malinconias
de Antoninu Rubattu

A totta die
apo ‘oltuladu chervas
in su ‘arvattu
chena nd’altzare cara
mancu appena.
In corpus m’intendo ‘enas
de suore,
àrrida bula e manos
che s’atta de s’alciolu.
Pulo sos ferros.
Su sole ch’est falende
in s’Asinara
chi si nd’irrujat
che cadrija in fogu.
A tzappu in coddu
mi ponzo in caminu.
Dae matta in matta
peri s’’utturinu
cìula e brinchitta
nanne-mendulitta
paret chi mi fattat cumpagnia.
Ruttias
torran d’atunzu sas malinconias!
Chi siat custa vida a las giamare,
sa vida chi m’est fuinde
che abba a su mare
chena resèssere a li poder dare
signale tzertu d’un’eternidade?
O, forsi, est sa netzessidade
su tantu tribulare
a notte e a die
chena pasu,
s’affannu fittianu
chi mi at siccu
a mannu
sas isperàntzias bellas de una ‘ia
cando fintzas su fresi
mi pariat rasu?
Malinconias, lassàdemi istare,
non rinnovedas ammentos e males.
Tantu cras, a chentales,
besso a chircare ‘olos de chilandra
a chizu asciuttu
altos
subr’a laores brundos
chei s’oro
e lébiu custu coro
at a torrare ancora
che una ‘ia,
che cando su suore mi pariat
abba tuccherada
e sa vida
solu una cursa de felitzidade.
Malinconias, mezus mi lassade!