Malaitos*
di Raimondo Piras

 

Pensende a canta zente azis distrutu
de ogni sessu e de ogni edade
e cantas domos azis postu in lutu
e cantos coros, chena piedade,

mamas, fizos, nebode, jaju e frade
bos maleighen a-d-ogni minutu.
E bois a sa tumba ch'azis giutu
su pecadu po un'eternidade.

Fizos bostros, si nd'azis, si nde ilgónzana
a benner nessi a bider su piùere
cun iscritas chi tempus a distrùere

no podet ca delitos testimónzana
po chi mai fiores be-i pónzana
e né lagrìmas bi léssana rùere.

Sa die 'e sos moltos 1946

*Malaitos: maledetti. Rivolto ai carnefici nazisti.