Mai vinu manchet
di Salvatore Ladu

Capidanni pro cussinna
Lassada a Santu Gavine
De non fagher macchine
Preparet bona vinninna

Su mese prus importante
Pro colorare e pro gustu
Su fruttu chi nos dat mustu
Saporidu e abbundante.

Lu cattigo e ponzo in tinu
E in cuppa istat in pasu
Da poi 'e calchi travasu
Su mustu s'est fattu vinu.

Invitto prò Passazzare
Su biancu e su nieddu
Poveru su carradellu
A forzas de lu gustare.

Assazza custa ei cudda
Assazzala custa puru.
Forzis ca fidi a s'iscuru
Restadu non bindat nudda.

Tra cantos de allegria
E prò li faghere onore
Li pesana unu tenore
Cantamus in poesia.

Cando de nou est lughe
De sind'andare han s'idea
Lassandela sa cadrea
Sas ancas fattas a rughe.

Muzere e fìzzos han b'idu
Pro recuire sa gherra
Alligru, ma fazz'a terra
Pro nudda soe pentidu.

Mi naran chi sun cuntentos
Cuntentos d'idere a mie
Tuttande pro una die
Dolores e pessamentos.

Su vinu in su tantu zustu
Cando si lischit buffare
Est fruttu chi podet dare
Miraculos che a custu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!